Search

GDPR & Sekretess

Försäljning till minderåriga
Vi säljer inte produkter till minderåriga (under 18 år) utan målsmans tillåtelse.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR
Woodwork AB värnar om din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy beskriver hur företaget behandlar och använder personuppgifterna som vi mottagit från dig i samband med besök av denna webbplats samt hur du kan kontakta oss vid ytterligare frågor avseende vår hantering av dina personuppgifter.

Woodwork AB samlar in och lagrar personuppgifter (till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer) som du lämnar för att kunna erhålla information från oss. Dessa personuppgifter hjälper oss att hantera din begäran om information.

Woodwork AB samlar även in och lagrar personuppgifter som du lämnar (a) för att kunna skapa ett konto (om tillämpligt) och/eller (b) i samband med begäran om eller köp av produkter via vår webbplats (om sådana funktioner existerar).

Utöver ovanstående användning och ändamål, kan vi även använda dina personuppgifter för att administrera och förbättra denna webbplats, för vår interna informationsinsamling, för statistisk analys samt (i förekommande fall) för att slutföra din produktbeställning och/eller för att kontakta dig angående försäljning och som en del av vår uppföljning av kundrelationer.

Woodwork AB samlar in personuppgifter för att kunna utföra de ovan nämnda åtgärderna. I den utsträckning vi använder personuppgifterna för att förbättra webbplatsen eller för statistisk analys, är den legala grunden för insamlingen av personuppgifter Woodwork AB berättigade intresse att utföra sådana förbättringar och analyser.

Personuppgifterna som samlas in och lagras används uteslutande av Woodwork Ab, förutom i följande fall där vi kan komma att överlämna uppgifterna till tredje part:

  • När lag kräver det;
  • Till en köpare eller potentiell framtida köpare av vår verksamhet; och/eller
  • Till tjänsteleverantörer utsedda av Woodwork AB vilka tillhandahåller tjänster anslutna till denna webbplats eller dess funktioner, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla dessa tjänster – exempelvis vår leverantör av IT-tjänster som förser, utvecklar och supportar webbplatsen.

Woodwork AB kommer att vidta åtgärder för att skydda alla personuppgifter överförda till sådan tredje part, eller som har överförts till andra länder, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i enlighet med vad som angivits ovan.

Woodwork AB lagrar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilket personuppgifterna har samlats in. Detta innebär att vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för att kunna hantera en begäran, en beställning eller vår kundrelation. Statistik som har anonymiserats kan sparas därefter.

Du kan närsomhelst begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Vänligen notera att radering kan innebära att Woodwork AB inte kan hantera dina förfrågningar eller beställningar. Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter från vårt register. Du har rätt att begära begränsning av användningen av dina personuppgifter (till exempel om du anser att personuppgifterna är felaktiga) eller begära att användningen av dina personuppgifter upphör (till exempel avseende användningen av personuppgifterna för att förbättra vår webbplats). Du har rätt att begära ut de personuppgifter som används för att hantera en beställning, administrera ditt konto (om sådant existerar) eller vår kundrelation, i ett maskinläsbart format som du har rätt att överföra till annan personuppgiftsansvarig.

Woodwork AB med organisationsnummer 556813-8282 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan ska skickas till Woodwork AB, Engelska gången 8, 254 37 Helsingborg, i kuvert märkt ”Att: Data Protection Manager”.

Om du har klagomål angående Woodwork AB:s hantering av dina personuppgifter har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Personuppgiftspolicy

1. Information om hantering av dina personuppgifter

1.1 Syftet med denna personuppgiftspolicy är att tillhandahålla information om hur Woodwork AB (”vi”) hanterar dina personuppgifter i samband med att du är kund eller på annat sätt intressent till verksamheten.

1.2 Vi respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar om dig. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)). Nedan beskrivs på vilket sätt vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter om dig hanterar vi?

2.1 Som leverantör eller företagskontakt till dig samlar vi in och hanterar följande personuppgifter om dig (dina ”Personuppgifter”):
• Namn
• Vilket företag eller organisation som du tillhör
• Titel
• E-postadress
• Postadress – då du lämnat det till oss
• Personnummer för enskilda firmor och privatkunder i samband med kreditupplysning och leverans.
• Betalnings- och kontouppgifter i samband med kreditupplysning och leverans.

2.2 Dina Personuppgifter har vi fått antingen direkt från dig, från allmänt tillgängliga källor eller register via tredje part såsom leverantörer av adresser för direktmarknadsföring, med syfte att kunna förse dig med relevant information.

3. För vilka ändamål hanterar vi dina Personuppgifter?

3.1 Vi hanterar dina Personuppgifter för följande ändamål:

1. För att kunna behålla en affärsrelation med dig, genom att vi registrerar dig i vårt kundregister/CRM-system.
2. För att fullfölja kundavtal som vi har ingått med dig och tillhandahålla nödvändig information om produkter och leveranser. För att genomföra kundundersökningar enligt ISO 9001-standarden.
3. För att via e-post informera dig om våra produkter och tjänster.
4. För att via e-post informera dig om nyheter, seminarier, evenemang och andra företagsrelaterade erbjudanden.

3.2 Tillhandahållandet av dina Personuppgifter är nödvändigt för att ingå och uppfylla t.ex. ditt kundavtal. Om du inte tillhandahåller dina Personuppgifter till oss kommer vi inte att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet.

4. Vilken är den rättsliga grunden för hantering av dina Personuppgifter?

4.1 Hanteringen av dina Personuppgifter för ändamålet i punkt 2 i avsnitt 3.1 ovan är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser i enlighet med kundavtalet med dig.

4.2 Den rättsliga grunden för hanteringen av dina Personuppgifter för ändamålet är, med hänvisning till punkterna i avsnitt 3.1, följande:

1-2. Baserat på vårt berättigade intresse av att kunna bibehålla en affärsrelation med dig.
3. Baserat på vårt berättigade intresse av att utföra kundundersökningar som är nödvändiga för vår ISO-certifiering.
4-5: Baserat på vårt berättigade intresse att informera om relevanta nyheter och marknadsföra våra produkter och tjänster.
Vi har gjort en intresseavvägning där vi bedömer att våra berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina Personuppgifter behandlade för dessa ändamål. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Läs mer om dina rättigheter nedan.

4.3 I vissa fall, grundar sig hanteringen av dina Personuppgifter på ett separat inhämtat samtycke från dig.

5. Vem har tillgång till dina Personuppgifter?

5.1 Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina Personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Woodwork AB som behöver hantera dina Personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till Personuppgifterna.

5.2 Om behov uppstår så kan vi komma att dela dina Personuppgifter till andra avdelningar inom bolaget Woodwork AB såsom kommunikation, affärsutveckling, IT, och ekonomi i syfte att de ska kunna sända relevant information till dig enligt avsnitt 4.

5.3 Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, så som IT-systemlösningar för informationsutskick eller kundportaler. Vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som behandlar våra kunder och kontaktpersoners personuppgifter för vår räkning.

5.4 Dina Personuppgifter kan komma att delas till ett land utanför EU/EES, i det fall att vi anlitar en systemleverantör vars servrar ligger i detta land. Det sker bara om överföringen är nödvändig för att vi ska kunna nå dig med exempelvis kundenkäter, produktinformation eller marknadsföringsmaterial. När Personuppgifter delas till länder utanför EU/EES använder vi oss av standardavtalsklausuler som har godkänts av den Europeiska Kommissionen för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina Personuppgifter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via följande länk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/

6. Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen. Så länge vi har en affärsrelation med dig sparar vi uppgifterna tills vidare. När det gäller marknadsföringsutskick och liknande så sparar vi dina personuppgifter så länge du inte väljer att avprenumerera på informationen, eller aktivt ber att bli borttagen. Övriga personuppgifter relaterade till myndigheter eller branschkontakter sparas så länge personen är anställd.

7. Vilka är dina rättigheter?

7.1 Woodwork AB, organisationsnummer 556813-8282, Engelska gången 8, 254 37 Helsingborg, info@woodwork.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina Personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

7.2 Du har rätt att veta vilka Personuppgifter vi hanterar om dig och du kan begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas, och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina Personuppgifter. Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom de kontaktuppgifter som anges i Avsnitt 7.1. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina Personuppgifter och begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Notera att begränsning eller radering av dina Personuppgifter kan resultera i att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt vårt kundavtal. Du har också under vissa omständigheter rätt att få dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

7.3 Om du har några frågor om hur vi behandlar dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-mail på info@woodwork.se eller via post till adressen ovan eller via telefon på +46 708 74 97 07.

7.4 Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi hanterar dina Personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen.

8. Ändringar

Om det sker några ändringar gällande hanteringen av dina Personuppgifter kommer vi att informera om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna personuppgiftspolicy på Woodworks hemsida.

Användning av cookie-filer

Denna webbplats använder ”cookies” för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internetupplevelse.

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen. Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om Du föredrar det.

Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på denna webbplats eller de andra webbplatser som du besöker.

Anti-SPAM policy

Vi tar direkt avstånd från allt som har med spam, eller skräppost, att göra. Vi medverkar ej till att skicka SPAM, och skickar inte e-post från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet.

Som kund till oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

Om du har valt att ta emot vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Vill du inte längre ta emot några nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig via en avregistreringslänk i det aktuella nyhetsbrevet, eller kontakta vår kundtjänst om du behöver hjälp.